Preskočiť na obsah

Zbabraný účes – reklamácia účesu

  Nie vždy sa všetko vydarí, a pri úprave účesu to platí tiež.  Ak sa stane nepríjemná udalosť v kaderníctve a vyrieši sa to vzájomnou dohodou, je to ten lepší koniec zlého začiatku. Ale čo ak nie.

  Je možnosť reklamovať zlý účes, zničené vlasy, nesprávne farbenie?

  Áno je to možné, ak berieme, že úprava vlasov je služba.

  Na stranke SOI je uvedené:

  Ako postupovať pri reklamácii služby?

  Povinnosti predávajúcich v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník a zákon o ochrane spotrebiteľa.

  Na nekvalitne poskytovanú službu odporúčame bezodkladne uplatniť riadnu reklamáciu. Reklamáciu je potrebné doručiť poskytovateľovi služby osobne alebo doporučenou poštou. V písomnosti môže spotrebiteľ navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie (napríklad vrátenie časti poplatku za službu).

  V zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, vybavenie takto uplatnenej reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak uvedená lehota nebude dodržaná, môže spotrebiteľ podať podnet na vykonanie kontroly na inšpektorát SOI podľa sídla poskytovateľa služby. K podaniu spotrebiteľ prikladá kópie dokladov (doklad o zaplatení služby, potvrdenie o uplatnení reklamácie a pod.)

  Zaujímavý je aj názor advokáta Petra Serinu, ktorý uviedol na etrend.sk

  Podľa P. Serinu však žiadna časť ľudského tela a ani jeho oddelené časti v právnom ponímaní nie sú vecami. Za vec teda nemožno považovať ani účes: „Ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa úpravy a opravy veci, kde je záručná doba trojmesačná, sa vzťahujú len na úpravu a opravu veci, nie na úpravu vlasov, keďže vlasy nie sú vec. Domnievam sa preto, na základe analógie legis, že záručná doba na služby je 24 mesiacov.“

  Podstatou kaderníckej práce je poskytnutie služby, nie veci. Ak by účes bolo dielo, vzťahovala by sa na neho záručná lehota 24 mesiacov.

  Keďže ide o špecifický typ služby (vzhľadom na jej prirodzenú netrvácnosť), oplatí sa reklamáciu neodkladať. Prebieha štandardným postupom – kaderník ju musí písomne potvrdiť a vybaviť ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní od uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, ak sa napríklad vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní.

  Stalo sa aj Vám, že ste už museli reklamovať zničené vlasy. Napíšte ako ste postupovali.